Istotne zmiany w SCFToken. Poniżej krótka lista tego, co nas czeka w najbliższej przyszłości:

-logo SCFToken oficjalnie pojawiło się na stronie ZBM.com!

– pod koniec maja zostanie otwarta giełda Coinance, w której będzie dostępny token SCF. Oczekiwana cena początkowa to 3 USD dla SCF. Ten wymiennik pozwoli nam łatwo kupować / sprzedawać akcje. Posiadacze SCF będą mogli otrzymać dodatkowe dywidendy Airdrop + (szczegółowe zasady nie są jeszcze znane). Ta giełda będzie miała własną monetę CNC, którą możesz kupić i sprzedać

– uruchomiona zostanie obsługa klienta i wsparcie online (telegram, Kakao, Zalo)

– od końca czerwca każdy będzie mógł odwiedzić biuro w Singapurze pod koniec każdego miesiąca (do 50 osób)

– czas transakcji zostanie skrócony

– zespół marketingowy stworzy materiały reklamowe

– osoby z rangą S1-SCF otrzymają bonusy: S1: 1000 $, S2: 2000 $, S3: 5000 $, SCF: 10 000 $. Premie gromadzą się na każdym poziomie. Od czerwca warunki S1 również zostaną zaostrzone: co najmniej 50 000 USD obrotu za każdą z 2 lub więcej linii i co najmniej 1000 USD depozytu

– od 15 maja nowe poziomy zwrotów z reinwestycji: 100-500 USD – 7% 501-3000 USD – 11% 3001-30 000 – 11% 30,001-50,000 – 13%

– nowe zasady wpłaty depozytu: wypłata w ciągu 30 dni: opłata 5%, ponad 30: 1% – od 15 maja nowe poziomy rozliczeń międzyokresowych: 100-500 USD – 6% 501-3000 $ – 10% 3001-30 000 – 10% 30 001-50 000 – 12%

– BTC zostanie dodany 10 maja

 
SCF TOKEN
 

______________________________________

SCFToken logo has officially appeared on the ZBM.com website! There are also significant changes in SCFToken, here is just a short list of what awaits us in the near future: – at the end of May, the Coinance stock exchange will be opened, where SCF token will be available. The expected starting price is $ 3 for SCF. This exchanger will allow us to easy buy/sell stocks. SCF holders will be able to receive additional Airdrop + dividends (detailed rules are not yet known). This stock exchanger will have its own CNC coin that you can buy and sell – client support and online support will be launched (telegram, Kakao, Zalo) – from the end of June everyone will be able to visit an office in Singapore at the end of each month (up to 50 people) – the transaction time will be shortened – a marketing team will create advertising materials and managing the website – people with S1-SCF rank will receive bonuses: S1: $ 1000, S2: $ 2,000, S3: $ 5,000, SCF: $ 10,000. Bonuses accumulate for each level. From June, the conditions for S1 will also be tightened: at least $ 50k turnover for each of the 2 lines or more, and at least $ 1000 deposit – from 15 May new levels of returns from reinvestments: $ 100-500 – 7% $ 501-3000 – 11% $ 3001-30,000 – 11% 30,001-50,000 – 13% – new deposit payment rules: payout within 30 days: 5% fee, over 30: 1% – from 15 May new levels of accruals: $ 100-500 – 6% $ 501-3000 – 10% $ 3001-30,000 – 10% 30,001-50,000 – 12% – BTC will be added on May 10

 
SCF TOKEN
 
Podziel się wpisem:
RSS20
Follow by Email
Facebook0
Facebook
Google+0
Google+
https://e-pasywnezarabianie.pl/scf-token-wazne-aktualizacje-projektu/
YouTube291
YouTube
LinkedIn
Instagram