Zawsze jest pewna grupa osób, która już na samym początku określa każdy projekt internetowy jako scam. Podobnie było z Plus Tokenem, portfelem do arbitrażu kryptowalut. Hejt się nasilił, gdy platforma zaczęła robić upgrade. Nikt jednak nie jest w stanie określić czy jest to faktycznie robiona aktualizacja po ataku hakerów, czy po prostu Plus się zwija. Jak zwykle, czas te domysły zweryfikuje. Na dziś Plus Token nie działa.

Nie można wpłacać, ani wypłacać!

Widać ruchy w aplikacji ponieważ naliczenia sią aktualizowane ale jest problem z synchronizacją.

Poniżej podsumowanie które ukazało się pod filmem na You Tube Marka Olejniczaka wraz z jego wypowiedzią

Obecnie trwa wielki upgrade serwerów plus tokena, po nieudanej próbie ataku hakerskiego- do jego zakończenia, proszę o nie dokonywanie żadnych wpłat na Plus Token – obecnie środki wpłacane z zewnątrz nie są nawet widoczne- czekamy na zakończenie prac. Z całą moją grupą jestem w stałym kontakcie- wszyscy są na bieżąco informowani są via sms- ale pomyślałem, że są też tacy, którzy nie mieli ze mną żadnego kontaktu-lub dopiero rozważają wejście do Plus. Dlatego postanowiłem w opisie tego filmu przekazywać najważniejsze informacje. Przez ostatnie 2 dni trwała wielka fiesta w Japonii (event na 1000 osób). Z ważniejszych informacji: Pokazane były dokładnie konta plus tokena (ponad 8.1 miliarda $ – nic nie brakuje), a także występował szef działu technicznego z firmy Plus Token. Zapewnił on, że pracują dzień i noc by przywrócić cały system. Poniżej wklejam jeszcze rozmowę z nim prowadzoną przez liderów. Powyższa rozmowa jest rozmową między panem Kim Won-Seokiem (Przedstawicielem Działu Technicznego) a prywatnym spotkaniem strony koreańskiej i japońskiej.

⚠️ Tłumaczenie Google ⚠️

1. Plustoken nie jest przenoszony przez pojedynczy serwer, to znaczy dane nie są przechowywane na określonym serwerze (takim jak w Chinach), jest to serwer w chmurze, a dane są dystrybuowane. To pokazuje, że plustoken nie ma nic wspólnego z dominującą doktryną. (Ps: Obecnie serwery są dystrybuowane w Azji (Alibaba Cloud) i Europie (Amazon).) 2. Obecnie nasze zasoby są nadal obecne na plustoken, ale z powodu problemów systemowych niektóre dane są tracone, luki w zabezpieczeniach danych są korygowane i trwają prace nad nowymi sekcjami. Polecenie plustoken szybko przywróci wszystkie funkcje, ale nie można go spakować, aby uzyskać określony czas. 3. System ostatnio wielokrotnie testował dystrybucję przychodów (wierzę, że wszyscy ją widzą), ale nie jest w stanie zsynchronizować zasobów. Jest to problem, który jest obecnie naprawiany, dlatego drugi punkt wspomina, że utrata danych jest naprawiana. (Ps: Ale główna sieć została przywrócona, wkrótce będzie online;) Podsumowanie słów: 1. Chociaż niestety nie znałem dokładnych wiadomości otwierających, ale dzięki wyjaśnieniom pana Jin można zauważyć, że ten czas nie będzie zbyt długi. 2. Chociaż jesteśmy bardzo niespokojni, wciąż musimy czekać na stronę projektu, aby naprawić lukę. To jest najlepsze oczekiwanie. Przynajmniej dowiedzieliśmy się już, że Chen nie jest głównym bohaterem. W ten sposób plustoken nie będzie podobny do „krajowego dysku finansowania” wspomnianego przez krajowe media. 3. Zadbaj o siebie w lecie! Powyższa rozmowa jest rozmową między panem Kim Won-seokiem a prywatnym spotkaniem strony koreańskiej i japońskiej.

1. Plustoken is known not to be carried by a single server, that is to say, the data is not stored on a specified server (such as in China), it is a cloud server, and the data is distributed. This shows that plustoken has nothing to do with a dominant doctrine. (Ps: Currently the servers are distributed in Asia (Alibaba Cloud) and Europe (Amazon).) 2. At present, our assets are still present on the plustoken, but due to system problems, some data is lost, data vulnerabilities are being patched, and work is being done for new sections. The plustoken will quickly restore all features, but it cannot be packaged to give a specific time. 3. The system has recently repeatedly tested the revenue distribution (I believe everyone sees it), but it is unable to synchronize assets. This is the problem that is currently being fixed, which is why the second point mentions that data loss is being fixed. (Ps: But the main network has been restored, it will be online soon;) Summary of words: 1. Although unfortunately, I did not know the exact opening news, but through Mr. Jin’s explanation, it can be seen that this time will not be too long. 2. Although we are very anxious, we still have to wait for the project side to fix the loophole. This is the best expectation. At least we have already learned that Chen is not the main character. In this way, plustoken will not be like the “domestic funding disk” mentioned by the domestic media. 3. Please take care of yourself in the summer! The above is a conversation between Mr. Kim Won-seok and a private meeting between the Korean side and the Japanese side.

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=i4665AwewEI&feature=push-fr&attr_tag=4tsoVo0UgiLbrc4m%3A6


Aktualizacja 15.07.2019 Google Translator

<< Powiadomienie od społeczności w Korei >> 2019.7.15 (poniedziałek) 10:06


1. Korea Południowa używa Telegram do opublikowania oficjalnego ogłoszenia. Okazuje się, że fałszywe ogłoszenia były rozpowszechniane w imieniu społeczności koreańskiej. Po raz kolejny w telegramie, z wyjątkiem oficjalnych powiadomień, inne treści są fałszywymi plotkami. Wiarygodność ma tylko wiadomość o koreańskiej społeczności Telegramu.

2. Koreańska społeczność nigdy nie ogłosiła, kiedy portfel może zostać wycofany. Plotki, które określają datę, są złośliwymi treściami, chcą zachęcić wszystkich do podzielenia się lub zachęcić wszystkich do korzystania z innych monet.

3. Oprócz aplikacji PlusToken dostępnej w społeczności koreańskiej zalecamy, aby nie logować się do żadnych linków. Próbują przechwycić informacje i zasoby oraz aplikacje takie jak PlusToken

4. Nadal potwierdzamy, że nasze aktywa znajdują się pod adresem PlusToken. Zapewniamy, że portfel zostanie wkrótce otwarty.

5. Społeczność koreańska przywiązuje wielką wagę do obecnej sytuacji i przeprowadza analizy w czasie rzeczywistym z ekspertami ze wszystkich stron.

6. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa zasobów użytkowników społeczności i jednoczesne przeciwdziałanie im.

7. Proszę zrozumieć, ale powiadomienie o wyjątku awaryjnym nie może być często publikowane. Ponieważ dzisiaj jest bardzo wrażliwy okres, wszyscy są szczęśliwi i smutni, dlatego nasze ogłoszenie może zapobiec zamieszaniu i przezwyciężyć kryzys.

Koreańska społeczność – (Treść przetłumaczona poprzez automatyczny translator)

Podziel się wpisem:
RSS20
Follow by Email
Facebook0
Facebook
YouTube295
YouTube
LinkedIn
Instagram