Dominant Finance – Zawieszenie działalności

 
   
 

Sytuacja na krypto-rynku zmusiła Dominant Finance (działalność oparta o mining) do zawieszenia kopalni kryptowalut. Wstrzymane są depozyty oraz naliczenia. Czekają na lepsze okoliczności, co ma nastąpić w ciągu 6 miesięcy. Czy te kilka miesięcy tak naprawdę może coś zmienić? Tego nie wie nikt.


Hello, dear customers of Dominant Finance,
As you know, our Customer Agreement allows us to take emergency measures when markets or market instruments do not function properly. At present, we have reason to believe that the cryptocurrency market is too risky for conducting active trading activities and, as practice shows, fully insipid for most of you.
Due to the general negative market sentiment, or for any other reasons, we see a complete loss of interest in Dominant Finance by our clients and potential investors.
From the very beginning of 2019, we tried to do our best to arouse the interest of our partners and leaders in our company, but, alas, this did not happen.
We see no reason to continue operating on the MLM principles, and therefore we completely suspend our affiliate program.
Our investment terms have also been changed.
Based on the fact that the critical situation in the cryptocurrency market reached its height, we decided to stop day trading in order to reduce financial risks, which sooner or later could lead to the loss of our investment capital.
Currently, Dominant Finance’s investment terms are as follows:
There is no possibility to replenish the account and create a deposit;
The accrual of daily profits on previously purchased investment packages has been terminated due to the suspension of day trading and the inability to generate profits for weekly payments;
Abandoning the medium-term trading strategy and closing positions for all altcoins, to minimize financial risks in case of a possible market decline;
Transition to the investment (long-term) trading strategy with the diversification of working capital into: 50% USD and 50% BTC, with the aim of taking profits upon their achievement, regardless of the trade timing;
All customers of Dominant Finance will be refunded their deposits in full and with a small profit, after the company takes profit of 140%, starting from today. The profit can be achieved when Bitcoin reduces to $1.200 or rises to $15.000;
Dominant Finance predicts the start of payments on current deposits in 6 months, starting from today, but only if the cryptocurrency market does not stand still and shows good impulses for our traders to lock in a portion of profitable positions.
In conclusion, we once again want to declare to all our clients that Dominant Finance does not cease its operations and does not disclaim its liabilities to clients. We just decided to act rationally, and:
— disabled the affiliate program and the ability to create deposits, due to the complete lack of interest in the company by our customers and potential investors;
— stopped daily accruals and weekly payments to minimize the risks of the capital loss and to focus on the conservative market strategy.
Attention: after we settle accounts with all our clients on current deposits, we will close our company. Please remove the Dominant Finance ads from all your resources, since it is no longer possible to register with our company.
Yours Faithfully,
Dominant Finance


Witajcie, drodzy klienci Dominant Finance,
Jak wiesz, nasza Umowa z klientem pozwala nam podejmować środki nadzwyczajne, gdy rynki lub instrumenty rynkowe nie działają prawidłowo. Obecnie mamy powody, by sądzić, że rynek kryptowalut jest zbyt ryzykowny do prowadzenia aktywnej działalności handlowej i, jak pokazuje praktyka, w pełni niewiarygodny dla większości z was.
Z powodu ogólnego negatywnego nastroju na rynku lub z innych przyczyn, widzimy całkowitą utratę zainteresowania Dominant Finance przez naszych klientów i potencjalnych inwestorów.
Od początku 2019 r. Staraliśmy się zrobić wszystko, aby wzbudzić zainteresowanie naszych partnerów i liderów w naszej firmie, ale, niestety, tak się nie stało.
Nie widzimy powodu, aby nadal działać zgodnie z zasadami MLM, dlatego całkowicie zawieszamy nasz program partnerski.
Zmieniły się również nasze warunki inwestowania.
Bazując na tym, że krytyczna sytuacja na rynku kryptowalut osiągnęła swój szczyt, zdecydowaliśmy się zakończyć handel na dobę, aby zmniejszyć ryzyko finansowe, które wcześniej czy później może doprowadzić do utraty naszego kapitału inwestycyjnego.
Obecnie warunki inwestycyjne Dominant Finance są następujące:
Nie ma możliwości doładowania konta i utworzenia depozytu;
Naliczanie dziennych zysków z wcześniej zakupionych pakietów inwestycyjnych zostało zakończone z powodu zawieszenia obrotu dziennego i braku możliwości generowania zysków z tygodniowych płatności;
Porzucenie średniookresowej strategii handlowej i pozycji zamykających dla wszystkich altelloinów w celu zminimalizowania ryzyka finansowego w przypadku możliwego spadku rynkowego;
Przejście na strategię inwestycyjną (długoterminową) z dywersyfikacją kapitału obrotowego na: 50% USD i 50% BTC, w celu czerpania zysków z ich osiągnięcia, niezależnie od terminu handlu;
Wszyscy klienci Dominant Finance zostaną zwróceni w całości w depozytach iz niewielkim zyskiem, po tym jak firma osiągnie zysk w wysokości 140%, począwszy od dnia dzisiejszego. Zysk można osiągnąć, gdy Bitcoin obniży się do 1.200 USD lub wzrośnie do 15 000 USD;
Dominant Finance przewiduje rozpoczęcie płatności na bieżące depozyty w ciągu 6 miesięcy, począwszy od dzisiaj, ale tylko wtedy, gdy rynek kryptowalut nie stoi w miejscu i pokazuje dobre impulsy dla naszych handlowców do blokowania części dochodowych pozycji.
Podsumowując, po raz kolejny chcemy zadeklarować wszystkim naszym klientom, że Dominant Finance nie zaprzestaje działalności i nie zrzeka się swoich zobowiązań wobec klientów. Postanowiliśmy działać racjonalnie i:
zablokował program partnerski i zdolność do tworzenia depozytów, ze względu na całkowity brak zainteresowania firmą przez naszych klientów i potencjalnych inwestorów;
zatrzymywał codzienne rozliczenia międzyokresowe i tygodniowe płatności, aby zminimalizować ryzyko utraty kapitału i skoncentrować się na konserwatywnej strategii rynkowej.
Uwaga: po rozliczeniu wszystkich naszych klientów z bieżących depozytów zamkniemy naszą firmę. Usuń reklamy Dominant Finance ze wszystkich swoich zasobów, ponieważ nie można już rejestrować się w naszej firmie.
Z poważaniem,
Dominująca Finanse”

Podziel się wpisem:
RSS
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Follow Me
LinkedIn
Share
YouTube
YouTube
Instagram
0 0 votes
Article Rating